Ben how do I do emojicons?

— Dad Joke Han Solo (@dadjokehansolo) January 12, 2016